KONKURS NA PRZYWIESZKĘ POWSTAŃCZĄ

Data publikacji: 29 marca 2023

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO NA PROJEKT PRZYWIESZKI POWSTAŃCZEJ

 

Organizator konkursu:

Biblioteka Pedagogiczna im H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

 

Patronat  honorowy:

Burmistrz Miasta Węgrowa

 

Postanowienia wstępne:

∙ Konkurs rozpoczyna się 27.03.2023r. i trwał będzie do 28.04.2023r.

∙ Temat prac konkursowych brzmi: „Przywieszka powstańcza - symbol Bitwy pod Węgrowem  

   03.02.1863r."

∙ Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie  przywieszki powstańczej, która będzie używana jako przypinka podczas corocznych obchodów Bitwy pod Węgrowem lub opracowanie projektu w formie szkicu, rysunku takiej przypinki (format pracy A4, technika wykonania pracy dowolna)

∙ W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu węgrowskiego

∙Konkurs przebiegać będzie w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

 

Cele konkursu:

∙ Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów

∙ Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

∙ Rozwijanie indywidualnych zdolności technicznych i plastycznych

∙ Pogłębianie wiedzy historycznej

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

∙ Praca konkursowa ma być pracą techniczno-plastyczną wykonaną w formie przypinki, przywieszki-kotylionu lub projektu graficznego

∙ Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej nieopublikowanymi

∙ Każdy z uczestników może przekazać na konkurs tylko jedną pracę wykonaną osobiście

∙ Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy swoje dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy . Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

∙ Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim

∙ Opiekunowie uczestników konkursu wypełniają i podpisują zgodę na udział dziecka                          w konkursie (Zgoda stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego kartę zgody przekazują razem z pracą konkursową

 

Warunki konkursu i nagrody:

∙ Prace należy dostarczyć do dnia 28.04.2023r. do  Biblioteki Pedagogicznej im H. Radlińskiej                     w Siedlcach, Filia w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23, tel. kontaktowy 25 792 23 46

∙ Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu

∙ Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność

∙ Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję

∙ W konkursie może wygrać tylko jedna praca, za którą autor otrzyma nagrodę główną, natomiast w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane jedno wyróżnienie

- Organizator konkursu zastrzega prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, gdy żadna z prac nie będzie spełniać wymogów konkursowych

∙ Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna

∙ Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi

∙ Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez organizatora drogą telefoniczną

 

Postanowienia końcowe:

∙ Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w lokalu Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie

∙ Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin

∙ Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie archiwum.bpsiedlce.pl                           w zakładce Węgrów

∙ Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną                              im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

 

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. H. RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH,

FILIA W WĘGROWIE

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „Przywieszka powstańcza - symbol Bitwy pod Węgrowem 03.02.1863r.", organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

 

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:

 

 

.................................................................................................................................................

imię i nazwisko , klasa

 

.................................................................................................................................................

nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)

 

.................................................................................................................................................
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres

 

I.        Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II.       Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

III.     Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1.      Administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

2.      Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą ̨przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

3.      Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4.      Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5.      Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

                            ..............................................................................................                                                                                 ................................................................

                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu                                                                                                          data