Historia

Historia Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie sięga okresu przedwojennego. Na początku lat trzydziestych nauczyciel Władysław Okulus i pracownik starostwa Oleszczuk założyli czytelnię i bibliotekę przy ulicy Piwnej. W czytelni znajdowało się około 30 tytułów czasopism do korzystania na miejscu. Książki wypożyczano do domu za miesięczną opłatą 1,50 zł. W zamyśle organizatorów miała to być placówka oświatowo-kulturalna. Po wojnie część księgozbioru została przekazana do Inspektoratu Szkolnego co było później zaczątkiem Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie.

Biblioteka Inspektoratu Szkolnego istniała w okresie międzywojennym. Mieściła się w jednej z szaf w kancelarii. Wypożyczaniem książek zajmowała się sekretarka. Książek było niewiele i niewielu nauczycieli je wypożyczało. Było tam jednak szereg wartościowych pozycji z dziedzin psychologii, pedagogiki i metodyki różnych przedmiotów nauczania. Ułatwiały one znacznie nauczycielom, zarówno codzienną pracę w szkole, jak i dokształcanie się.

W 1933 roku skasowano Inspektorat Szkolny w Węgrowie, a powiat węgrowski przyłączono do Inspektoratu w Sokołowie Podlaskim. Książki z biblioteki przewiezione zostały również do Sokołowa. W 1938 roku doszło do ponownego podziału powiatów. Wybuch drugiej wojny światowej zniweczył wszelkie plany związane z tworzeniem inspektoratu w Węgrowie i biblioteki. Nastąpiło to dopiero po wyzwoleniu Węgrowa. Z okresu przedwojennego nie zachowały się żadne dokumenty. Książki przewiezione do Sokołowa spłonęły.
Zaczątkiem biblioteki stało się kilkadziesiąt woluminów zakupionych w czasie okupacji z funduszów tajnego nauczania przez Władysława Okulusa i na jesieni 1944 roku przekazanych do Inspektoratu Szkolnego. Zwrócono się również z apelem do nauczycielstwa z całego powiatu, aby posiadane książki, wypożyczane przed wojną, gromadzić i odnosić do biblioteki. Apel ten odniósł skutek. Nie został jednak zatrudniony żaden pracownik do pełnienia funkcji bibliotekarza. Wypożyczaniem zajmował się sekretarz Inspektoratu. Dopiero w 1953 roku został zatrudniony jako bibliotekarz na połowie etatu Jan Barbasiewicz, emerytowany kierownik szkoły powszechnej w Węgrowie. Prowadził on księgę inwentarzową, księgę ubytków oraz rozpoczął pracę nad organizacją katalogu alfabetycznego. Od chwili zatrudnienia bibliotekarza wzrastać zaczęła liczba czytelników oraz zanotowano wzrost wypożyczeń.

Rok 1953 uważa się za początki istnienia biblioteki. W tym też roku placówka otrzymała nazwę Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Najstarsze dokumenty dotyczące istnienia pochodzą również z 1953 roku.

Od 1 września 1957 roku został przyznany dla kierownika Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie pełny etat. Z tym dniem objął powyższe stanowisko Stanisław Czyżewski. Pracował do 1981 roku. W 1958 roku osiągnął najlepsze wyniki w całym województwie w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Szczególną postacią w historii biblioteki była Henryka Grabowska. Urodziła się 25 stycznia 1947 roku w Zającu. Pracę rozpoczęła 1 września 1966 roku jako kierownik Poradni Pracy Kulturalno-Oświatowej w Węgrowie. Od 1 stycznia 1970 roku związała się na stałe z Biblioteką Pedagogiczną. Stopień magistra pedagogiki zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim w 1978 roku. W Bibliotece pracowała do 1996 roku. Była bibliotekarzem niezwykle sumiennym, wyrozumiałym i zaangażowanym. Przez swoje działanie wniosła duży wkład w rozwój Biblioteki i jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. Odeszła na zawsze z bibliotekarskiego grona 8 sierpnia 2000 roku pozostawiając po sobie nieodżałowany smutek.