Koncepcja pracy biblioteki

Koncepcja pracy

Biblioteki Pedagogicznej

im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Nasze cele:

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach jest placówką oświatową, która służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących.

Biblioteka wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji.

Biblioteka realizuje kierunki polityki oświatowej państwa.

Pracownicy Biblioteki tworzą sprawny i skuteczny zespół oparty na otwartości i dobrej komunikacji.

Nasze zadania:

 1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory służące szeroko rozumianemu procesowi edukacji społeczeństwa.

 2. Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu uczniów i studentów, promuje nowe kierunki i obszary działalności oświatowej.

 3. Biblioteka prowadzi działalność promującą edukację permanentną, zapobiegającą wykluczeniu cyfrowemu, współdziała w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

 4. Użytkownicy biblioteki mają wpływ na tworzenie księgozbioru poprzez możliwość zgłaszania propozycji zakupu bezpośrednio lub elektronicznie.

 5. Biblioteka wspiera uczestników procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności nauczycieli w realizacji zajęć i w doskonaleniu zawodowym poprzez:

  • organizację konferencji, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli w tym dla nauczycieli bibliotekarzy,

  • organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,

  • konkursy, wystawy, prelekcje, spotkania autorskie.

 6. Biblioteka inspiruje i promuje czytelnictwo, wspiera rozwój kreatywności i potencjału twórczego użytkowników.

 7. Biblioteka zapewnia kompetentną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe i życzliwą kadrę pedagogiczną.

 8. Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów, dostęp do elektronicznych i cyfrowych źródeł informacji (IBUK Libra i Academica).

 9. Biblioteka stosuje różnorodne formy pracy i wdraża nowoczesne metody komunikacji z czytelnikiem.

 10. Biblioteka dąży do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych.

 11. Pracownicy Biblioteki dbają o kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku.

 12. Biblioteka upowszechnia informacje o swojej działalności.

 13. Biblioteka rozpoznaje potrzeby i oczekiwania użytkowników i stosownie do nich kształtuje ofertę swoich usług.

 14. Biblioteka pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.

 15. Biblioteka współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury.